Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Prijatie zmluvných podmienok: Prístupom na túto webovú lokalitu a jej  používaním súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami alebo akýmikoľvek ďalšími  podmienkami uvedenými na tejto webovej lokalite a všetky tieto podmienky sa  považujú za vami prijaté. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami, nemali  by ste túto webovú lokalitu používať. Ak nesúhlasíte so žiadnymi ďalšími  osobitnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétny obsah (ako je  definovaný nižšie), potom by ste nemali používať tú časť webovej lokality, ktorá  obsahuje takýto obsah a nemali by ste používať takýto obsah.

2. Spoločnosť decido s. r. o. (ďalej len „MySlovensko“) môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a doplniť. Takéto zmenené a doplnené podmienky nadobúdajú  platnosť po zverejnení na tejto Webovej lokalite. Pravidelne kontrolujte podmienky uverejnené na tejto webovej lokalite, aby ste sa uistili, že ste si vedomí všetkých  podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie tejto Webovej lokality. Na konkrétny  obsah, produkty, materiály, služby alebo informácie obsiahnuté na tejto webovej  lokalite alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej len "obsah")  alebo na transakcie uzatvorené prostredníctvom tejto webovej lokality sa môžu  vzťahovať aj osobitné podmienky. Takéto osobitné podmienky môžu dopĺňať tieto  podmienky, alebo ak sú v rozpore s týmito podmienkami, len v rozsahu, v akom  je obsah alebo zámer takýchto osobitných podmienok v rozpore s týmito  podmienkami, takéto osobitné podmienky nahradia tieto podmienky.

3. Spoločnosť MySlovensko si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez  predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny alebo aktualizácie týkajúce sa  obsahu webovej lokality alebo jej formátu. 4. Spoločnosť MySlovensko si  vyhradzuje právo ukončiť alebo obmedziť prístup na webové stránky z  akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia.

4. Napriek tomu, že sa dbá na presnosť informácií na tejto webovej stránke,  spoločnosť MySlovensko za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetok obsah sa  poskytuje "tak, ako je" a "tak, ako je k dispozícii". Spoločnosť MySlovensko sa  týmto výslovne zrieka akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu,

výslovných alebo predpokladaných alebo pokiaľ ide o fungovanie tejto webovej  lokality alebo obsahu. Spoločnosť MySlovensko neposkytuje žiadne záruky ani  vyhlásenia týkajúce sa bezpečnosti tejto webovej lokality. Beriete na vedomie, že  akékoľvek odoslané informácie môžu byť zachytené. Spoločnosť MySlovensko

nezaručuje, že webová lokalita alebo servery, ktoré sprístupňujú túto webovú  lokalitu, alebo elektronická komunikácia zasielaná spoločnosťou MySlovensko neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky.

5. Spoločnosť MySlovensko ani žiadna z jej pridružených spoločností v žiadnom  prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, následné,  trestné, osobitné alebo náhodné škody vyplývajúce z používania alebo  neschopnosti používať túto webovú lokalitu alebo jej obsah alebo v súvislosti s  nimi, a to aj v prípade, že spoločnosť MySlovensko bola upozornená na možnosť  vzniku takýchto škôd. akákoľvek žaloba podaná proti spoločnosti MySlovensko

týkajúca sa tejto webovej stránky alebo v súvislosti s ňou musí byť podaná a

písomne oznámená spoločnosti MySlovensko do jedného roka od dátumu vzniku  dôvodu na podanie žaloby.

6. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie  sú pod kontrolou spoločnosti MySlovensko. Spoločnosť MySlovensko nenesie  žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto iných webových stránok. Spoločnosť  MySlovensko poskytuje takéto odkazy len pre pohodlie používateľa tejto webovej  lokality a zaradenie akéhokoľvek odkazu na túto webovú lokalitu neznamená, že  spoločnosť MySlovensko schvaľuje obsah takýchto webových lokalít.

7. Autorské práva a všetky ostatné vlastnícke práva k obsahu (okrem iného  vrátane softvéru, zvuku, videa, textu a fotografií) patria spoločnosti MySlovensko alebo jej poskytovateľom licencií. Všetky práva na obsah, ktoré tu nie sú výslovne  udelené, sú vyhradené. Ak nie je stanovené inak, obsah uverejnený na tejto  webovej lokalite sa môže reprodukovať alebo šíriť v nezmenenej forme len na  osobné nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie obsahu, vrátane, ale bez  obmedzenia, distribúcie, reprodukcie, úpravy, zobrazovania alebo prenosu bez  predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MySlovensko je prísne  zakázané.

8. Osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom tejto webovej  lokality alebo v súvislosti s ňou sa používajú len v súlade so zásadami ochrany  osobných údajov spoločnosti MySlovensko, ktoré sú dostupné na zhliadnutie tu  https://myslovensko.sk/legal/privacy-policy-sk.  

Ak máte otázku alebo sťažnosť, kontaktujte nás na adrese [email protected]