Marketingový Súhlas

MARKETINGOVÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím, aby spoločnosť s názvom decido s. r. o., so sídlom: Vlašská 13818/3A,  83106 Bratislava, Slovensko (ďalej aj ako „MySlovensko“), spracúvalo moje osobné  na účely priameho marketingu v zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o  elektronických komunikáciách v nadväznosti na § 3 ods. 3 a nasl. zákona č. 147/2001  Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem  kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla MySlovensko alebo odvolania prostredníctvom alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na  [email protected]. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby  a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na oficiálnom webovom sídle  MySlovensko.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného  zaškrtávajúceho políčka, ktorým odsúhlasujete tieto podmienky spracúvania  osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe.