Pravidlá Ochrany osobných údajov

Pravidlá Ochrany osobných údajov

Kto sme a kde nás nájdete?  

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť decido s. r. o., Vlašská 13818/3A, 83106  Bratislava, Slovensko (ďalej len „MySlovensko"). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce  sa spracovania vašich osobných údajov alebo nás chcete kontaktovať a uplatniť svoje  práva, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected].

Ochrana osobných údajov

MySlovensko si uvedomuje, že jeho návštevníci, ktorí navštívia webové stránky  MySlovensko, si vážia svoje súkromie. Tento dokument (Pravidlá ochrany osobných  údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov našou  spoločnosťou.

MySlovensko si vás preto dovoľuje informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní  osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní  osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej  len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Pravidlá ochrany osobných údajov nadväzujú na všeobecné podmienky používania  MySlovensko, ktoré sú dostupné https://myslovensko.sk/legal/terms-and-conditions sk 

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a slovenskou jazykovou verziou týchto pravidiel ochrany osobných údajov je anglická verzia  rozhodujúca. Anglická verzia je dostupná na https://myslovensko.sk/legal/terms-and conditions-en.

Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a obdobia spracúvania  

Na účely priameho marketingu vo forme zasielania newsletterov a cielených ponúk a  oznámení spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová  adresa a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania je súhlas, a to až do  odvolania súhlasu. Právnym základom môže byť oprávnený záujem prevádzkovateľa  na zasielaní elektronických správ osobám, ktoré si zakúpili podobný tovar  prevádzkovateľa v súlade s čl. 47 preambuly všobecného nariadenia o ochrane  osobných údajov a § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, a to po dobu  5 rokov, najdlhšie však do podania námietky dotknutej osoby proti priamemu  marketingu. Ak počas spracúvania osobných údajov uplatníte niektoré z práv  dotknutej osoby, môžeme spracúvať osobné údaje aj na účely splnenia zákonnej  povinnosti vyhovieť žiadosti podľa nariadenia a na účely oprávneného záujmu  prevádzkovateľa pri uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní právnych nárokov, a to

najviac po dobu 4 rokov od zániku iného právneho základu spracúvania osobných  údajov.

Námietky

Ak spracúvame údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek  namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej  konkrétnej situácie. Námietku môžete vzniesť e-mailom na adresu  [email protected] alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu spoločnosti. Za  námietku podľa článku 21 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov  sa považuje aj odhlásenie sa z odberu noviniek kliknutím na "odhlásiť" alebo  "odhlásenie" v ktoromkoľvek e-maile, ak je právnym základom spracúvania oprávnený  záujem.

Vaše ďalšie práva  

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na získanie ich kópie. Ak sú údaje  nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú údaje neúplné, máte právo na ich  doplnenie. Máte právo obmedziť spracovanie v prípadoch stanovených zákonom,  napríklad do opravy nesprávnych údajov alebo počas ak ste vzniesli námietku tak  počas tohoto konania. Máte právo na vymazanie, pokiaľ toto právo nie je obmedzené  zákonom. Svoje práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu  [email protected] alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu spoločnosti. Pri  uplatňovaní vašich práv sme oprávnení overiť vašu totožnosť.